Nền tảng:

Khách hàng là công ty liên doanh châu Âu, nằmtrong top 03 công ty lớn nhất ở châu Âu.Khách hàng mong muốn triển khai dự án khởi nghiệp là một nông trại chăn nuôi gia súc với trại giống tại vùng nông thôn cao nguyên Việt Nam.

Tiếp cận:

NWC cung cấp sự hỗ trợ và quản lý đầu tư chung:

  • Thủ tục giấy tờ
  • Thuê đất
  • Tạo dựng nền tảng khởi nghiệp ban đầu
  • Xây dựng mạng lưới địa phương và đại diện tại Việt Nam
  • Quản lý dự án

Số liệu tham khảo:

  • 10 trang trại
  • 01 khu vực trại giống tiêu chuẩn
  • Hoạt động ổn định sau 01 năm khởi nghiệp

Tác động:

  • Các trang trại gia súc hoạt động ổn định sau 01 năm
  • Tạo được lợi nhuận trước kế hoạch