Nền tảng:

NWC thực hiện dự án tác động xã hội với một tổ chức Hà Lan. Dự án xã hội này tập trung vào sản phẩm bán lẻ cao cấp với mục đích xóa nghèo và hỗ trợ người khuyết tật.

Tiếp cận:

NWC tham gia với dự án ngay từ đầu:

  • Lên kế hoạch và ý tưởng kinh doanh
  • Điều hành
  • Tạo dựng nền tảng khởi nghiệp ban đầu
  • Xây dựng mạng lưới địa phương và đại diện tại Việt Nam
  • Quản lý dự án

Số liệu tham khảo:

Tác động:

  • Hỗ trợ người khuyết tật tại Đà Nẵng
  • Chuỗi cung ứng

NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI