Nền tảng:

Khách hàng là công ty gia đình Hà Lan làm kinh doanh tại Việt Nam & ASEAN. Khách hàng đầu tư vào chứng khoán và BĐS.

Tiếp cận:

NWC cung cấp hỗ trợ và quản ly chung

  • Hỗ trợ công việc kinh doanh hàng ngày
  • Đến thăm các công ty
  • Đến thăm AGM
  • Thu nhập thông tin
  • Đại diện tại Việt Nam
  • Quản lý dự án

 

Số liệu tham khảo

  • Các hoạt động tại ASEAN: Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thailand.

Tác động:

  • Khách hàng vẫn duy trì hoạt động đầu tư tại ASEAN
  • Đầu tư lợi nhuận (bảo mật)